ขณะนี้ส่วนพัฒนากายภาพกำลังปรับปรุงเว็บไซต์

****ขออภัยในความไม่สะดวก****

 

ท่านสามารถใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ได้ตามปกติ

บริการของหน่วยงาน

บริการออนไลน์

ระบบสารบรรณ

สารสนเทศหน่วยงานข่าวสารส่วนพัฒนากายภาพ

ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์

ขณะนี้อนุมัติการจองห้องให้เฉพาะบุคลากร มศว เท่านั้น หากนิสิตต้องการจองห้องให้ติดต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาหรือส่วนกิจการนิสิต บุคคลภายนอกติดต่อฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอาคารและสาธารณูปโภค งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดีโทร 15889 หรือ 15890

RSS

ขั้นตอนและแบบฟอร์ม การให้บริการ

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  เงื่อนไขการขอใช้ห้อง
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสต
   ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค  
     
ห้องเรียน และห้องประชุม การเงินและบุคคล บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร
 แจ้งซ่อมออนไลน์  ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์
 จองห้องประชุม  ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv
   ระบบเอกสาร  ต่ออายุบัตรสมาร์ทการ์ด
     
รถยนต์ส่วนกลาง ระบบที่เกี่ยวข้อง  
 แบบชี้แจงรถไป อร.ช้า  e-Meeting  

 จองรถออนไลน์

 Webmail