ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “ตลาดนัด มศว รักษ์โลก”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดินรณรงค์โครงการ “ตลาดนัด มศว รักษ์โลก” ได้พบปะพูดคุย รณรงค์ให้พ่อค้าแม่ขายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ ภายในตลาดนัด มศว ลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก โดยแนะนำให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องใน วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 68 ปี
ผศ.พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องใน "วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 68 ปี" วันที่ 15 กันยายน 2560
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร
ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยว่าจ้างบริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.เค.เอ. เซอร์วิส จำกัด โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
หากมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อ คุณปัญญาณัฏฐ์ ศรีสวรรค์ โทร.0-2649-5000 ต่อ 12139


ขั้นตอน/แบบฟอร์ม การให้บริการสำหรับบุคลากรและนิสิต

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  เงื่อนไขการขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  จองห้องประชุม
   ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค    

การเงินและบุคคล

บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร

รถยนต์ส่วนกลาง

Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์  แบบชี้แจงรถไป อร.ช้า  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv    e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร  ต่ออายุบัตรสมาร์ทการ์ด    Webmail Swu

 

 ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ช่วงเวลาปกติ ยกเว้นช่วงปิดเทอมใหญ่และช่วงที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค) 

 ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์ ประจาช่วงเทอมใหญ่และช่วงสอบ(กลางภาค-ปลายภาค) ปีการศึกษา 2560 (ช่วงปิดเทอมใหญ่และช่วงที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค)  

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ 

  ดาว์นโหลดแบบกรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 1.10 ของสำนักงานอธิการบดี