งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
        แผนกสิ่งแวดล้อม
        แผนกอาคารและสาธารณูปโภค
งานการจัดการขนส่งและความปลอดภัย
        แผนกการจัดการขนส่ง
        แผนกความปลอดภัย
งานพัฒนาและบำรุงรักษา
        แผนกพัฒนาและบำรุงรักษา
        แผนกวิศวกรรมและวางแผนพัฒนา
งานบริการและสนับสนุนองค์กร
        แผนกพัสดุ
        แผนกการเงิน
        แผนกธุรการ