รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร
โทร. 15734
e-mail :  pinithe@gmail.com

 

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ
อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
โทร. 12124
e-mail : panuwatj@g.swu.ac.th

หัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษา

นายอินทนนท์ จั่นนิลลา
โทร. 15201

e-mail : ...@swu.ac.th
งานออกแบบและพัฒนา งานบำรุงรักษา งานศิลป์

 

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
นายนิพนธ์ พารา
โทร. 15889
e-mail : niphon@swu.ac.th
งานวิศวกรรมระบบ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานโสตทัศนูปกรณ์ งานจัดการพลังงาน

 

หัวหน้างานสนับสนุนองค์กร
นางสุพิชา ฤกษ์หิรัญโชติ
โทร. 15624
e-mail :
งานบริหารและธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานบุคคล งานประกันคุณภาพ

 

หัวหน้างานจัดการขนส่งและความปลอดภัย
นายพชรพล คุ้มจั่น
โทร. 15203
e-mail :  manus@swu.ac.th
งานจัดการขนส่ง บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานจรราจร งานรักษาความปลอดภัย