งานซอมบํารุง ใหบริการดานระบบสาธารณูปโภคของสวนกลางไดแกซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ ไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบเคร ื่องปรับอากาศ อาคารสวนกลางถนน ระบบบําบัดน ้ํ าเสีย ไฟถนน และระบบสื่อสาร ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สามารถใช้งานได้ปกติ ท่านสามารถใช้งานได้ที่ http://apps.dbts.swu.ac.th/madbts2014/ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 15889-15890 

 

อัตราค่าสาธารณูปโภค สำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นดังนี้
   - ผู้ประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย / ค่าไฟฟ้า  หน่วยละ 6 บาท // ค่าน้ำประปา หน่วยละ 20  บาท 
   - ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับเหมาต่างๆ / ค่าไฟฟ้า  หน่วยละ 10 บาท //  ค่าน้ำประปา หน่วยละ 20  บาท 

     เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป   <<<อ่านประกาศ>>