งานจัดการขนส่ง ใหบริการยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง สําหรับผูบริหาร หนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน กิจกรรม นิสิต บุคลากรและนิสิต นอกจากนั้น ยังใหบริการรถโดยสารสวัสดิการและเคร ื่ องจักรกล ทะเบียนยานพาหนะ และการประกันภัยรถยนต งานรักษาความปลอดภัย ใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยบริเวณพ ื้ นท ี่ และอาคาร สวนกลาง ไดแกการอํานวยการผานเขาออกบริเวณประตูมหาวิทยาลัยทุกประตูการอํานวยความสะดวกดาน การจราจรบริเวณทางแยกดูแลและรักษาความปลอดภัยตอทรัพยสินบริเวณพ ื้ นท ี่ และอาคารสวนกลางท ี่ไดรับ มอบหมาย และประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหเกิดความ ปลอดภัยตอทรัพยสิน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเน ื่ องและมีประสิทธิภาพ