งานจราจรและรักษาความปลอดภัย ใหบริการดานการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และจัดการรักษาความปลอดภัยบริเวณพ ื้ นท ี่ และอาคาร สวนกลาง ไดแกการอํานวยการผานเขาออกบริเวณประตูมหาวิทยาลัยทุกประตูการอํานวยความสะดวกดาน การจราจรบริเวณทางแยกดูแลและรักษาความปลอดภัยตอทรัพยสินบริเวณพ ื้ นท ี่ และอาคารสวนกลางท ี่ไดรับ มอบหมาย และประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหเกิดความ ปลอดภัยตอทรัพยสิน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเน ื่ องและมีประสิทธิภาพ

- ประกาศ ข้อกําหนดการขอบัตรอนุญาตจอดรถ อาคารที่จอดรถใต้ดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

แบบฟอร์มการขอมีบัตรจอดรถยนต์  
1. แบบฟอร์มการขออนุญาตมีบัตรสมาร์ทการ์ดและสติ๊กเกอร์รถจักรยานยนต์ สำหรับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   *
กรุณาสั่งพิมพ์หน้าหลังในA4หนึ่งแผ่น เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ 

2. หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์

3. แบบฟอร์มการขอมีบัตรจอดรถยนต์ใหม่  ปีการศึกษา 2559 
    *
กรุณาสั่งพิมพ์หน้าหลังในA4หนึ่งแผ่น เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ 

4. แบบฟอร์มการขอต่ออายุบัตรจอดรถยนต์  ปีการศึกษา 2559  
   *
กรุณาสั่งพิมพ์หน้าหลังในA4หนึ่งแผ่น เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ   

5. แบบฟอร์มขอมีบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณ มศว ประสานมิตร สำหรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ด้านหน้า) - (ด้านหลัง)
  *
กรุณาสั่งพิมพ์หน้าหลังในA4หนึ่งแผ่น เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ   

6. แบบฟอร์มขอต่ออายุการใช้บัตรผ่านเข้า-ออกอาคารที่จอดรถใต้ดิน สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ด้านหน้า) - (ด้านหลัง)
   *กรุณาสั่งพิมพ์หน้าหลังในA4หนึ่งแผ่น เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ